navi-links-NEUnavi-rechts-NEU icons8-email-sign-64

PRINT

* o. T. | Schwimmerin | Holzschnitt | 4-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | Schwimmerin | Holzschnitt | 4-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | Welle | Holzschnitt | 1-farbig | Unikat | 1996
* o.T. | Gedankenblitz | Linolschnitt | 47 x 65 cm | 2014
o. T. | C., liegend | Holzschnitt 3-farbig | Unikat | 1986
o. T. | C. liegend | Holzschnitt 1-farbig | Unikat | 1986
* V. B. | Linolschnitt | 70 x 50 cm | A.P. | 2013
* o. T. | D. | Holzschnitt | 3-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | head heart and hand | Körperdruck | 2001
* o. T. | head heart and hand | Körperdruck | 2001
* o. T. | Schwimmerin | Holzdruck | 4-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | U.+Ich | 1983
* o. T. | U.+Ich | 1983
o. T. | U.+Ich | 1983
o. T. (Traum-A, 2), Kaltnadelradierung, 1984
o. T. (Traum-A, 1), Kaltnadelradierung, 1984
o. T. (Traum-A, 3), Kaltnadelradierung, 1984
two in a room | Radierung | 1993
o. T. | H. | Kaltnadelradierung | 1982


navi-links-NEUnavi-rechts-NEU icons8-email-sign-64

PRINT

* o. T. | Schwimmerin | Holzschnitt | 4-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | Schwimmerin | Holzschnitt | 4-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | Welle | Holzschnitt | 1-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | Schwimmerin | Holzdruck | 4-farbig | Unikat | 1996
o. T. | C., liegend | Holzschnitt 3-farbig | Unikat | 1986
o. T. | C. liegend | Holzschnitt 1-farbig | Unikat | 1986
* o.T. | Gedankenblitz | Linolschnitt | 47 x 65 cm | 2014
* o. T. | D. | Holzschnitt | 3-farbig | Unikat | 1996
* o. T. | head heart and hand | Körperdruck | 2001
* o. T. | head heart and hand | Körperdruck | 2001
* V. B. | Linolschnitt | 70 x 50 cm | A.P. | 2013
* E. B. | Linolschnitt | 70 x 50 cm | A.P. | 2013
* o. T. | U.+Ich | 1983
* o. T. | U.+Ich | 1983
o. T. | U.+Ich | 1983
o. T. (Traum-A, 2), Kaltnadelradierung, 1984
o. T. (Traum-A, 1), Kaltnadelradierung, 1984
two in a room | Radierung | 1993

CHRISTOPH SCHNEIDER