navi-links-NEUnavi-rechts-NEU
CHRISTOPH SCHNEIDER
printo. T. (head, heart and hand) Körperdruck, 2001
o. T. (head, heart and hand) Körperdruck, 2-farbig, Unikat, 2001
o. T. (C., liegend) Holzschnitt, 3-farbig, Unikat, 1986
o. T. (C., liegend) Holzschnitt, 1-farbig, Unikat, 1986
o. T. (Bildnis D.) Holzschnitt, 3-farbig, Unikat, 1996
o. T. (Schwimmerin) Holzschnitt, 4-farbig, Unikat, 1996
o. T. (Schwimmerin) Holzschnitt, 4-farbig, Unikat, 1996
o. T. (Schwimmerin) Holzschnitt, 5-farbig, Unikat, 1996
two in a room | Radierung | 1993
o. T.| Bildnis H. | Kaltnadelradierung | 1982
o. T. (Traum-A, 1), Kaltnadelradierung, 1984
o. T. (Traum-A, 2), Kaltnadelradierung, 1984
o. T. (Traum-A, 3), Kaltnadelradierung, 1984
o. T. (Paar) 1983

MAIL christophschneider1(at)gmx.de